Fukári Valéria

filológus,irodalom-és művelődéstörténész
születés helye, dátuma: Pozsonypüspöki, 1934.12.04
elhalálozás dátuma: 2012.02.29

Középfokú tanulmányai:
külkereskedelmi iskola, majd gimnázium, Pozsony

Felsőfokú tanulmányai:
Komenský Egyetem (egy szemeszter), Károly Egyetem, BTK, magyar–szlovák szak, 1959

Életpálya:
az Új Szó, majd a Természet és Társadalom szerkesztője
1968 a Tatran Kiadó magyar üzemében, a Madách Könyv- és Lapkiadóban a szlovák és cseh irodalom lektora
1989 után nyugdíjazásáig a Madách Kiadó szerkesztője

Publikációk:
Foglalkozott Štefan Krčméry, Krammer Jenő, Schöpflin Aladár, Romain Roland, Böhm Károly és M. Yourcenar munkásságával. A konszolidációs időszakban politikai okokból nem publikálhatott, ekkor genealógiai, család-, oktatás- és művelődéstörténeti kutatásokat végzett. Kutatásai a pozsonyi ág. hitv. ev. líceum és teológiai akadémia XIX. és XX. századi tevékenységére is kiterjedtek. Kritikákat, tanulmányokat közöl (szlovák nyelven is), főleg a kisebbségi magyar, valamint a szlovák és a cseh irodalom alkotásairól. Képzőművészeti cikkeket és publisztikai írásokat, filológiai, irodalomtörténeti, család és művelődéstörténeti dolgozatokat is írt.

Önálló kötetek:
1. Hazahív a harangszó (A régi Püspökiről, Szúnyogdiról szóban és képben). Haza a mélyben. Írta és összeállította: F. V. Csemadok, Pozsonypüspöki, 1997.
2. Egy régi alma mater. A pozsonyi evangélikus líceum és teológiai akadémia utolsó negyven éve 1882–1923. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2003.

Fontosabb kritikák, tanulmányok, jegyzetek:
1. Pogány imádság. Kulcsár Tibor verseskötete. Irodalmi Szemle, Pozsony, 1965/9.
2. „Megtudtam,hogy élsz”. Rácz Olivér regénye. Új Szó, Pozsony, 1965. 6. 29.
3. Szélkiáltó (Csehszlovákiai magyar költők antológiája). Hét, Pozsony, 1966. 8. 7.
4. Romain Rolland idézése. Irodalmi Szemle, 1966/2.
5. Belgiumi széljegyzetek. Irodalmi Szemle, 1967/9.
6. Kis francia körkép. Irodalmi Szemle, 1968/10.
7. Jegyzetek a szlovák fiatal prózáról 1961–67, I–II., Irodalmi Szemle, 1968/4 és 1968/7.
8. Krammer Jenő emlékezete. Irodalmi Szemle, 1974/1.
9. Négy könyv a szlovák gyermek-és ifjúsági irodalomról. Irodalmi szemle, 1979/6.
10. Harmónia, derű, öröm (Dagmar Rosulková kerámiáiról). Hét, 1981. 11. 7.
11. Az eleven vonal. Max Schurmann rajzai, Hét, 1982. 10. 2.
12. Keresztury Dezső: A magyar irodalom képeskönyve. Új Ifjúság, Pozsony, 1983. 1. 25.
13. A „harag napja” nem történt meg. Grendel Lajos kisregényei. Új Ifjúság, 1984. 1. 3.
14. Babits Mihály halálára. Štefan Krčméry ismeretlen verse (Kettős mozaikkép), Tiszatáj, 1986/5.
15. Veľká dáma francúzskej literatúry. Revue svetovej literatúry, Pozsony, 1988/6.
16. Adalékok Petőfi Sándor pozsonyi emlékéhez. Új Szó, 1994. 7. 31.
17. Magyar és szlovák írók, kapcsolatok 1945–1948. Kalligram, Pozsony, 1995/4.
18. Képes riport a 18. századból. Schöpflin Aladár őse nyomában. Nap, 1995. 1. 11.
19. Egy apolitikus elmélkedései. Válogatás Schöpflin Aladár publicisztikai írásaiból, Vasárnap, 1995. 2. 5.
20. Improvizációk L. Kováč „Szlovák–magyar együttélés – egy biológus szemszögéből” c. eszmefuttatásainak témáira. Kalligram, 1995/12.
21. Segítségnyújtás vagy „nagy nemzeti misszió”?. Vasárnap, 1994. 12. 4.
22. Poznámka filológa k filozofickému vzdelávaniu na prešporskom lýceu. In: Ideové a literárno-historické tradície (Eszmetörténeti hagyományok). Összeállítás: Mészáros András. Pozsony, 1997.
23. A „Lelki-Tanítók”. Püspöki plébánosai. In: Fukári V. – B. Sinková – M. Strieberová: Adalékok Pozsonypüspöki iskolatörténetéhez I. (A kezdetektől a XX. Századig). Szerk. Fukári V., kiadta a Csemadok, Pozsonypüspöki ,1998.
24. Lábán Rezső műve a nagyvilágban. Kalligram, 1999/12.
25. Az évszázad első fele, in: F. V. – Stifterné Cs. Mária: Adalékok Pozsonypüspöki iskolatörténetéhez II. (Huszadik század). Szerk.: F. V., kiadta a Csemadok, Pozsonypüspöki, 2000.
26. Adalékok az ifjú Böhm Károly pozsonyi korszakához. In: Böhm Károly és a „kolozsvári iskola”. Kolozsvár–Szeged, 2000.
27. A Pázmány–Sallai kérdés nyomában (Kritikai jegyzetek a mai Sallai-képhez és egy régi-új adat). In: Pázmány Péter és kora. Szerk. Hargittay Emil. Piliscsaba, 2001.
28. Rákos Péter idézése – leveleiből (szemelvények). Új Szó, 2004. 4. 2.
29. Akinek a magyar a világnyelve. Új Szó, 2004. 7. 23.
30. Főúri családi körök (16–19. század). 13 részes családtörténeti sorozat. Új Szó, 2004. 5. 11. – 2005. 12. 10.
31. Rákos Péter idézése – leveleiből (teljes szöveg), Kalligram 2005/1–2.
32. Petkó Zsigmond életrajzának hézagjaihoz. Irodalomtörténeti Közlemények. Budapest, 109. évf., 2005/4-6.
33. Rákosi Péter levelei. Prágai Magyar Tükör, Prága 2005/5.
34. Önismeret, lelkiismeret és egyetemes emberség (150 éve született Krammer Jenő). Új Szó, 2005. 6. 10.
35. Száz éve halt meg Fadrusz János. Új Szó, 2003. 10. 28.
36. Mossótzy Institoris Mihály levelezése. In: Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel. Szerk. Czoch Gábor. Kalligram.